تمام مظالب نوشته شده توسط : Ati.nm

درباره Ati.nm

پيرو تصويب اين درخواست در مجمع عمومى فوق العاده فدراسيون آسيايى مقرر گرديد جمهوري اسلامى ايران ميزبان  مجمع عمومي ارديبهشت ماه سال آينده اين  فدراسيون باشد