آشنایی با محصولات سوارکاری

  • کنفدراسیون سوارکاری آسیا

پيرو تصويب اين درخواست در مجمع عمومى فوق العاده فدراسيون آسيايى مقرر گرديد جمهوري اسلامى ايران ميزبان  مجمع عمومي ارديبهشت ماه سال آينده اين  فدراسيون باشد