مکمل Mare, Foal & Youngstock

برای خرید تماس بگیرید

مکمل مـادیـان و کره اسب‌های زیر 2 ‌سال حـاوی مواد معدنی، وـیتـامـیـن ها و اسـیـد امیـنـه‌های ضروری.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.