بانداژ کاملاً کشی

برای خرید تماس بگیرید

بانداژ کاملاً کشی، 4عدد جهت استفاده به عنوان بانداژ کار و یا به همراه پد استراحت.