دارو ضد انگل

برای خرید تماس بگیرید

دارو ضد انگل حاوی دوترکیب آیورمکتین و پرازیکوانتل جهت درمان طیف وسیعی از آلودگیهای انگلی در تکسمیان.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.