ضماد Animalintex

برای خرید تماس بگیرید

ضماد ( پانسمان ) قـابل استفـاده در التهـاب‌ تاندون و کـوفـتگی‌های عضلانی (کرامپ‌های عضلانی) و زخم ها و
قابل استفاده به صورت سرد و گرم و یا خشک .